اول اینکه نام دامنه می تواند شامل تمام حروف لاتین (a-z) با حرف کوچک باشد

- می تواند شامل تمامی اعداد (-90) باشد

- می تواند شامل خط فاصله تیره (-) باشد

- یک دامنه نمی تواند شامل خط فاصله سفید باشد

- یک دامنه نمی تواند شامل نقطه(.) باشد زیرا که هر نقطه به عنوان یک متمایزگر سطح می باشد

-یک دامنه نمی تواند هیچگونه از اشکال از قبیل (%,$,#,@,^,%(را بپذیرد

ساخت سایت :: بلاکس